محصولات ما

توسعه زیرساخت اطلاعات یکپارچه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی ایران

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در بیشتر کشورهای پیشرو کاربست هوش مصنوعی، تولید و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را متحول و هدایت رفتار تعداد زیاد بهره‌برداران کشاورزی را امکانپذیر کرده است. همانگونه که می‌دانیم وجود نقص اطلاعات در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی ایران سالانه موجب ضایع شدن بیش از یک سوم محصولات و شکست بازار برخی تولیدات کشاورزی می‌شود. طی سال‌های اخیر هر چند دولت با طراحی، تدوین و اجرای پروژه مختلف تلاش کرده است تا بر این چالش‌ها فائق آید، اما تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات انجام شده تاکنون چشمگیر نبوده است.

به موازت اقدامات انجام شده در دولت، یک گروه دانش‌بنیان با مطالعه دقیق تجربیات جهانی و بومی‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی و تطبیق آن با مختصات کشاورزی ایران در صدد است بستر فناورانه شفافیت اطلاعات در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی را فراهم کند. گام نخست برای شفافیت اطلاعات در این عرصه با طراحی سامانه هوشمند الگوی کشت برخط آغاز شده است. این سامانه با ایجاد ارتباط دو سویه بلادرنگ با بهره‌برداران کشاورزی و اشتراک‌گذاری تصمیم به کشت محصولات توسط بهره‌برداران، پيش‌بيني سطح کشت، توليد و قیمت‌هاي آتي محصولات كشاورزي را در مرحله انتخاب محصول به صورت برخط به کشاورزان ارائه مي‌کند. این شفافيت اطلاعات، زمينه پشتيباني از تصميم كشاورزان و برنامه‌ريزان را فراهم مي‌كند و ريسك‌هاي فني و بازاري را به شكل نظامندي پيش‌بيني و قابل كنترل مي‌كند. اين سامانه از سه الگوريتم یادگیرنده مستقل يكپارچه مبتني بر هوش مصنوعي و دورسنجي بهره مي‌برد و با پردازش اطلاعات در مدل‌های اقتصادی عرضه و تقاضا، مازادها یا کمبودهای محصولات کشاورزی را به شکل زمان‌مند و مکان‌مند با استفاده از نقشه‌های حرارتی به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این بخش ارائه می‌کند. افزون بر این، تحلیل اطلاعات زنجیره در سامانه هوشمند بازاریابی، زمینه برنامه‌ریزی برای تجارت محصولات، فراوری و انبارداری را فراهم می‌کند و از شکست بازار و نوسان‌های شدید قیمت پیشگیری می‌کند.

دستاوردهای تحول آفرین طرح یاد شده طی یک دوره تطبیق پنج ساله را به اختصار شامل موارد زیر است:
  1. ایجاد ارتباط دو سویه بلادرنگ با بهره‌برداران کشاورزی و هوشمندسازی الگوی کشت محصولات؛
  2. پایش و پيش‌بيني برخط الگوی کشت، تولید و قیمت محصولات كشاورزي با استفاده از هوش مصنوعی؛
  3. ایجاد شفافیت اطلاعات زمانی و مکانی تولید، عرضه و پیش بینی مازاد یا کمبودهای محصولات غذایی؛
  4. کاهش نوسان عرضه و قیمت محصولات کشاورزی و بهبود کارایی بازار این محصولات؛
  5. برآورد هوشمند نقشه سلامت گیاه برای کشاورزان و تعیین خسارات بیمه محصولات برای دولت؛
  6. دستیابی به نقشه‌های کاداستر اراضی کشاورزی در طول زمان بدون صرف هزینه‌های نقشه برداری؛
  7. ایجاد بستر مناسب برنامه‌ریزی برای تجارت محصولات، فرآوری و انبارداری محصولات كشاورزي؛
  8. توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ايجاد پيوستگي تجاري هوشمند با بازارهای جهانی.