شرکت آینده پژوهان لوتوس به منظور انجام مطالعات و ارائه خدمات فناورانه در کليه موضوعات مربوط به توسعه زيرساخت‌هاي زنجيره ارزش، ارائه خدمات مشاوره در امور مديريت سيستم‌هاي اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي فني، مالي، اقتصادي و زيست‌محيطي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي تأسيس شده است.